പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
 
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
07:57, 22 ഏപ്രിൽ 2018 DSC 0121.JPG (പ്രമാണം) 636 കെ.ബി. Abhilash raman {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
14:12, 20 ഏപ്രിൽ 2018 Vishwaguru.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Non-free use rationale poster | Article = വിശ്വഗുരു | Name = Vishwaguru | Source = [https://drive.google.com/file/d/1VIuGe1DpyUrUhDFPllaRJM3YovSyMeZt/view?usp=sharing] | Use = Infobox }}
14:21, 19 ഏപ്രിൽ 2018 IRCTC Logo.png (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = Indian Railway Catering and Tourism Corporation |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://irctc.itzcashworld.com/images/IRCTC.jpg <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = |Replaceab...
10:01, 19 ഏപ്രിൽ 2018 Dada sahib.jpg (പ്രമാണം) 36 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / H...
08:33, 19 ഏപ്രിൽ 2018 Eetta.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / H...
05:51, 19 ഏപ്രിൽ 2018 Choonda.jpg (പ്രമാണം) 41 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / H...
14:13, 16 ഏപ്രിൽ 2018 Yauvanam.jpg (പ്രമാണം) 376 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / H...
13:51, 16 ഏപ്രിൽ 2018 Udayam 1973.jpg (പ്രമാണം) 130 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = ഉദയം (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use i...
12:27, 16 ഏപ്രിൽ 2018 Simhasanam 1979.jpg (പ്രമാണം) 82 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / H...
04:16, 15 ഏപ്രിൽ 2018 Rima das.jpeg (പ്രമാണം) 14 കെ.ബി. Abhilash raman {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
15:25, 13 ഏപ്രിൽ 2018 Ramaleela film poster.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Film poster fur |Article = രാമലീല |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infob...
10:33, 13 ഏപ്രിൽ 2018 Poster of Village Rockstars.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Non-free use rationale 2 |Description = Poster of Village Rockstars movie. |Source = www.villagerockstars.com |Date = 2017 |Author = Rima Das |Article = Village Rockstars |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Only for identification purposes. |Commercial = n.a. }}
02:30, 12 ഏപ്രിൽ 2018 Little miss sunshine poster.jpg (പ്രമാണം) 96 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ലിറ്റിൽ മിസ്സ് സൺഷൈൻ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Us...
11:19, 9 ഏപ്രിൽ 2018 Baahubali soundtrack.jpg (പ്രമാണം) 18 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Album cover fur |Article = ബാഹുബലി:ദ ബിഗിനിങ് (ശബ്ദട്രാക്ക്) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Artist = |Label = |Graphic Label = |Item = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resoluti...
09:14, 8 ഏപ്രിൽ 2018 Tottenham Hotspur.svg (പ്രമാണം) 12 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = ടോട്ടനം ഹോട്ട്സ്പർ എഫ്.സി. |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product ...
21:04, 7 ഏപ്രിൽ 2018 DrawingHandsMalayalam.jpg (പ്രമാണം) 35 കെ.ബി. Ukri82 == Summary == ''Drawing Hands'' by M. C. Escher, 1948, Lithograph. Scanned from ''The Magic of M. C. Escher''. (Harry N. Abrams, Inc. {{ISBN|0-8109-6720-0}}) by Justin Foote (talk). == Licensing == {{Non-free 2D art|image has rationale=yes}} == Licensing == {{Non-free fair use in|എം.സി. എഷർ|image has rationale=yes}} === Fair use in Drawing Hands === Though this image is subject to copyright, its use is covered by the U.S. fai...
17:55, 7 ഏപ്രിൽ 2018 ChEBI logo.png (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. Jacob.jose {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = ChEBI |Use = Product <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://www.ebi.ac.uk/sites/ebi.ac.uk/files/styles/large/public/field/image/ChEBI_logo.png?itok=Lah5CzzS <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = full |Low_resolution = yes |Purpos...
09:10, 7 ഏപ്രിൽ 2018 50 INR Rev 2017.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Jinoytommanjaly {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= മഹാത്മാ ഗാന്ധി പുതിയ ശ്രേണി |വിവരണം= |ഉറവിടം= https://www.rbi.org.in/scripts/FS_PressRelease.aspx?prid=41412&fn=2753 |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
09:07, 7 ഏപ്രിൽ 2018 50 INR Obs 2017.jpg (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. Jinoytommanjaly {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഇന്ത്യയിലെ 50 രൂപ നോട്ട് |വിവരണം= |ഉറവിടം= https://www.rbi.org.in/scripts/FS_PressRelease.aspx?prid=41412&fn=2753 |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= 50 രൂപ നോട്ട് എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
08:13, 7 ഏപ്രിൽ 2018 DFBEagle.svg (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = ജർമ്മനി ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product -...
07:41, 7 ഏപ്രിൽ 2018 2018 FIFA World Cup.svg (പ്രമാണം) 214 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് 2018 |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product --> ...
02:13, 7 ഏപ്രിൽ 2018 Anthapuramfilm.jpg (പ്രമാണം) 17 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / H...
02:09, 7 ഏപ്രിൽ 2018 Kodumudikal.jpg (പ്രമാണം) 12 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / H...
11:59, 6 ഏപ്രിൽ 2018 IBM Watson Logo 2017 Malayalam.png (പ്രമാണം) 58 കെ.ബി. Ukri82 ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This is the logo of IBM Watson, 2017 version. |Source = https://www-356.ibm.com/partnerworld/wps/static/watsonbuild/ |Article = Watson (computer) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Will only be used at the top of the article. |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free logo|image has rationale=yes|auto=yes}}
13:40, 5 ഏപ്രിൽ 2018 Premalekhanam malayalam cover.jpg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. Ukri82 == ചുരുക്കം == {{Book cover fur |Article = പ്രേമലേഖനം(നോവൽ) |Use = Cover |Title = പ്രേമലേഖനം(നോവൽ) |Author = വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ |Publisher = |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = to show in a wikipedia article about ...
13:32, 5 ഏപ്രിൽ 2018 Premalekhanam malayalam.png (പ്രമാണം) 276 കെ.ബി. Ukri82  
07:21, 5 ഏപ്രിൽ 2018 Ramapuram-padmanabha-marar.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Rojypala crop
13:19, 4 ഏപ്രിൽ 2018 Thondimuthalum Driksakshiyum.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Film poster fur |Article = തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified...
13:15, 4 ഏപ്രിൽ 2018 Kammara Sambhavam film poster.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Film poster fur |Article = കമ്മാര സംഭവം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not...
12:12, 2 ഏപ്രിൽ 2018 Sky map 2018 april.png (പ്രമാണം) 340 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = 2018 ഏപ്രിൽ 15ന് രാത്രി 8.30ന് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം. |ഉറവിടം = I സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ സ്റ്റെല്ലാറിയം ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത്. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
23:57, 1 ഏപ്രിൽ 2018 Skyfall cover.png (പ്രമാണം) 78 കെ.ബി. Jacob.jose {{album cover fur <!-- REQUIRED --> |Article=Skyfall (Adele song) |Use=Infobox |Source=https://itunes.apple.com/gb/album/skyfall-single/id566329264 <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name= |Artist= |Label= |Graphic Artist= |Item= |Type= |Website= |Owner= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }} == Licensing == {{Non-free album cover|image has rationale=yes|auto=yes}}
19:59, 1 ഏപ്രിൽ 2018 Commutator Malayalam.png (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Ukri82 == ചുരുക്കം == {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = അനിശ്ചിതത്ത്വ തത്ത്വം |ഉറവിടം = I (Ukri82 (സംവാദം)) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = 12:10, 30 മാർച്ച് 2018 (UTC) |രചയിതാവ് = Ukri82 (സംവാദം) |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }} == {{int:license-header}} == {{self|author={{user at project|Ukri82|wikipedia|ml}}|Cc-by-sa-3.0|{{GFDL-self}}}}
02:58, 1 ഏപ്രിൽ 2018 Pancharatna.ogg (പ്രമാണം) 23.93 എം.ബി. Fotokannan {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ശ്രീരാഗത്തിൽ ആദിതാളത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കീർത്തനമാണ് എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു. ഷഡ്കാല ഗോവിന്ദമാരാരെ പ്രകീർത്തിച്ചാണു ഇതെഴുതിയതെന്നു ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. പഞ്ചരത്ന കൃതികളുടെ ആലാപനം. ചേർത്തല ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവിഴാ ജയശങ്കറും സംഗീതജ്ഞരും ചേർന്ന് നടത്തിയ സംഗീതാരാധനയിൽ നിന്ന് |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
09:44, 31 മാർച്ച് 2018 AI Poster.jpg (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Film poster fur |Article = എ.ഐ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specifi...
13:32, 27 മാർച്ച് 2018 Heroes of Olympus - The Son of Neptune.png (പ്രമാണം) 189 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Book cover fur |Article = ദ സൺ ഓഫ് നെപ്റ്റ്യൂൺ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = |Author = |Publisher = |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header / Section / Author --> |Replaceability = |other_information = }}
16:08, 26 മാർച്ച് 2018 Kaththi poster.jpg (പ്രമാണം) 30 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Film poster fur |Description = Vijay-Murugadoss film poster |Source = http://filmigirl.blogspot.in/2015/01/kaththi-tldr-on-good-film.html |Author = IBTimes |Article = കത്തി (2014-ലെ ചലച്ചിത്രം) |Portion = Entire poster |Resolution = Yes |Purpose = Illustration of specific points within the articles. |Replaceability = As poster art, the image is not replaceable by free content; any other image that shows the same artwork or poster would also be copyrighted, and any version that is not true to the original would be inadequate for identification or commentary. |Minimality = Use only for Kaththi article |Other Information = Use of the poster art in the article complies with Wikipedia non-free content policy and fair use under United States copyright law as described above. }}
06:02, 26 മാർച്ച് 2018 INR 200 2017 Banknote Rev.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Jinoytommanjaly {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം=ഇന്ത്യൻ 200 രൂപ നോട്ട് |വിവരണം= 200 രൂപ ഇന്ത്യൻ നോട്ടീൻടെ പുറം ഭാഗം |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതേ |ലക്ഷ്യം= 200 രൂപ നോട്ട് എന്ന ലേഖനത്തിൽ |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= വേറെ ചിത്രം ലഭ്യമല്ല |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
05:59, 26 മാർച്ച് 2018 INR 200 2017 Banknote Obs.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Jinoytommanjaly {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഇന്ത്യയിലെ 200 രൂപ നോട്ട് |വിവരണം= |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതേ |ലക്ഷ്യം= 200 രൂപ നോട്ട് എന്ന ലേഖനത്തിൽ |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= വേറെ ചിത്രം ലഭ്യമല്ല |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
02:56, 26 മാർച്ച് 2018 Nadia Ali Queen of Clubs.jpeg (പ്രമാണം) 30 കെ.ബി. Jacob.jose {{Non-free use rationale |Article = Nadia Ali (singer) |Description = Poster/Promo for Nadia Ali's Queen of Clubs Trilogy |Source = [http://www.facebook.com/note.php?note_id=454549343708#!/note.php?note_id=454549343708 Nadia Ali: Queen of Clubs Trilogy] |Portion = The entire poster/cover: because the image is cover art, a form of product packaging, the entire image is needed to identify the product, properly convey the meaning and branding intended, and avoid tarnishing or misrepresenting the image. |Low_resolution= The image is only used once and is rendered in low resolution to avoid piracy. |Purpose= #No free equivalent exists that would effectively identify the article's subject. i.e. (Nadia Ali as "Queen of Clubs") #The image does not in any way limit the ability of the copyright owners to market or sell their product. #The image is only used once and is rendered in low resolution to avoid piracy. #The image has been published outside Wikipe...
11:15, 25 മാർച്ച് 2018 Periyar University logo.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Logo fur |Article = പെരിയാർ സർവ്വകലാശാല |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product --> |Replaceability = |other_information = }}
03:48, 23 മാർച്ച് 2018 TwissMarlonBundoCover.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Book cover fur |Article = എ ഡേ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് മാർലൺ ബണ്ടോ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = |Author = |Publisher = |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header / Section / Author --> |Replaceability = |other_information = }}
18:06, 22 മാർച്ച് 2018 The Atlantic magazine cover.png (പ്രമാണം) 149 കെ.ബി. Jacob.jose {{Non-free use rationale | Article = The Atlantic | Description = Cover of ''The Atlantic'' magazine | Source = http://eater.com/uploads/altantic-fat-nation.jpg | Portion = Single image | Low_resolution = This is a low resolution image, and thus not suitable for production of counterfeit goods or potentially damaging to copyright owner's ability to sell related content. | Purpose = This image is the primary means of identifying a magazine in the article about that magazine. | Replaceability = ''The Atlantic'' is a copyrighted publication for which, by nature, no free images exist. }} == Licensing == {{Non-free magazine cover|image has rationale=yes|category=Fair use The Atlantic magazine covers}}
10:42, 22 മാർച്ച് 2018 Chandramukhi1.jpg (പ്രമാണം) 33 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Film poster fur |Article = ചന്ദ്രമുഖി (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header / Section / Artist --> |Replaceability = |other_information = }}
17:14, 21 മാർച്ച് 2018 Kssp emblem.png (പ്രമാണം) 67 കെ.ബി. Sanu N കറുപ്പ് പശ്ചാത്തലത്തിലെ വെളുത്ത മനുഷ്യൻ. ശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അണു മാതൃക. മുകളിലായി ഊർജ്ജത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വലിപ്പമുള്ള വെളുത്ത ഏഴു വരകൾ
06:47, 21 മാർച്ച് 2018 Thuppakki poster.jpg (പ്രമാണം) 43 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Film poster fur | Article = തുപ്പാക്കി | Name = തുപ്പാക്കി | Source = https://moviegalleri.net/2012/11/thuppaki-movie-release-posters-vijay-kajal-thuppaki-latest-posters.html?pid=338724 | Use = Infobox }}
02:55, 20 മാർച്ച് 2018 വണ്ടന്നൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ.jpeg (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. Arjun vm aju {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= |ഉറവിടം= |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ്= |അനുമതി= {{പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല}} }}
14:32, 17 മാർച്ച് 2018 Sonic Advance 2 Coverart.png (പ്രമാണം) 142 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Film cover fur |Article = സോണിക് അഡ്വാൻസ് 2 |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = http://www.gamefaqs.com/portable/gbadvance/image/561898.html?box=51382 |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header / Section / Artist --> |Replaceability = |other_information = }}
04:40, 17 മാർച്ച് 2018 Sarojini Yogeswaran.jpg (പ്രമാണം) 3 കെ.ബി. Jacob.jose {{Information |Description = Sarojini Yogeswaran |Source = http://sundaytimes.lk/980215/news2.html |Date = 15:24, 20 March 2011 (UTC) |Author = Unknown |Permission = |other_versions = }} == Licensing == {{Non-free historic image|image has rationale=yes}} ==Fair use rationale== {{Non-free use rationale | Article = Sarojini Yogeswaran | Description = Photograph of Sarojini Yogeswaran | Source = http://sundaytimes.lk/980215/news2.html | Portion = Whole | Low resolution = Yes | Purpose = To illustrate Sarojini Yogeswaran | Replaceability = Images of individual are rare. No free image available. Acquiring new image is not possible since the subject is dead. | Other information = }}
13:35, 16 മാർച്ച് 2018 Cartel-nuevo-de-el-secreto-de-sus-ojos.jpg (പ്രമാണം) 15 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ദ സീക്രട്ട് ഇൻ ദെയർ ഐസ് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header / Section / Artist --> |Replaceability = |other_information = }}
03:12, 16 മാർച്ച് 2018 KOCHANIYAN-.jpg (പ്രമാണം) 36 കെ.ബി. Dvellakat {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= രാമവർമ്മ കൊച്ചനിയൻ തമ്പുരാൻ |വിവരണം= |ഉറവിടം= https://www.janmabhumidaily.com/news173508 |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} വർഗ്ഗം:കുറഞ്ഞ നിലവാരമുള്ളത്
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്